NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

I. A Szervező

Szervező: Monarchia Borkereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Szervező”)
székhelye: 3300 Eger, Verőszala u. 62.
cégjegyzékszáma: 10-09-022656
A Szervező végzi a „Játék” elnevezésű nyereményjátékának – (a továbbiakban: „Játék”) – sorsolását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását.
 

II. Játékban való részvétel feltételei
A Szervező a Játékot a https://www.facebook.com/monarchiaborok/ domain alatti Facebook oldán (továbbiakban: "Facebook”) teszi közzé Poszt formájában. 

A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékos a III. pontban írásba foglalt időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán elérhető JÁTSSZUNK!” elnevezésű poszthoz (a továbbiakban: „Poszt”) hozzászól, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, azaz játszik a Posztból elérhető Játékkal, továbbá a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban és adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek/Lebonyolítónak okoztak.

III. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021. július 28. napján 17 óra 00 perctől  2021. augusztus 3. napján 24 óra 00 percig
A Játékos a Posztban elhelyezett posztképet lát, valamint az ehhez kapcsolódó játékfelhívás szövegét. A Játékos feladata, hogy a közzétett Poszt alatt, komment formájában helyesen elhelyezzen egy, a posztképen látható három embléma közül kiválasztott, megfelelő embléma betűjelét. 
A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

IV. Nyeremény
A Játékban a következő nyeremény kerül kiosztásra: két palack Kovács Nimród EGRI bor

V. Nyertes értesítése, nyeremények átvétele, átadása

Szervező a nyertes Játékos nevét a sorsolást követően, 2021. augusztus 4-én legkésőbb 21 óra 00 percig külön Eredményhirdető Posztban közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

Szervező a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül Facebook üzenetben értesíti („Értesítés”) a Játék megnyeréséről. A nyertes Játékos köteles visszaigazolni az Értesítést a https://www.facebook.com/monarchiaborok/ weboldalra történő elektronikus Facebook üzenetében, az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.

A nyertes Játékos visszaigazolását követően, a Szervező elektronikus Facebook üzenetben („Második Értesítés”) tájékoztatja a nyeremény átvételéről, melynek címe: 1052 Budapest, Haris köz 2.
Budapesti lakóhellyel nem rendelkező nyertes esetén a Szervező elektronikus Facebook üzenetben („Második Értesítés”) bekéri a nyertes Játékostól a nyeremény kézbesítéséhez szükséges, a nyertes Játékos által megjelölésre kerülő postázási címet a Nyeremény átadása céljából. A nyertes Játékos második visszaigazolásként megküldi a postázási címét a Szervezőnek a Nyeremény átvétele céljából.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve a Második Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

VI. Adózás

A Nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adózási kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

VII. Információ a Játékról

A Játékról részletes információk a Monarchiaborok Facebook oldalon érhetők el:

https://www.facebook.com/monarchiaborok/

Széchenyi 2020