MONARCHIA Borkereskedelmi Kft.
Adatkezelési Tájékoztatója (érvényes 2018.05.25-től)

Amely létrejött a MONARCHIA Borkereskedelmi Kft. (cégjegyzékszáma: 10-09-022656, székhelye: 3300 Eger, Verőszala u. 62., a továbbiakban: „Adatkezelő”) www.monarchiaborok.hu weboldalán működő webáruház látogatása, valamint ezen keresztül történő termékvásárlás során természetes személyek adatkezelésének részletes szabályainak ismertetése érdekében az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban:
Jelen tájékoztatót Adatkezelő fogyasztói által látogatott -fenti- honlapján, jó látható helyen közzéteszi, amely a közzététellel lép hatályba és hatályban marad mindaddig, amíg Adatkezelő új Adatkezelési Tájékoztatót közzé nem tesz. Adatkezelő fenntartja a jogot, jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely esetben a módosított tájékoztató közzétételét megelőzően megkezdődött, de még be nem fejezett böngészésre, vásárlásra és ezek során történő adatkezelésre az előző tájékoztató vonatkozik. Az átláthatóság és ügyfélközpontúság érdekében Adatkezelő a honlapján külön felhívást tesz közzé jelen Tájékoztató esetleges módosításairól.
I. Ön személyes adataira vonatkozó jogszabályi felhatalmazások különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. törvény)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a fentiekben megjelölt GDPR rendelet
II. Fogalom meghatározások:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon (manuálisan) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; aki az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan pusztán technikai feladatokat lát el (pl.: adatok rögzítését);
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosultalan hozzáférést eredményez;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
III. Adatkezelés során alkalmazott alapelvek:
Adatkezelő számára kiemelt jelentőségű szempont a szolgáltatásait és termékértékesítését igénybevevői által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályoknak és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, biztonságos felhasználása és rögzítése, a látogatók információs önrendelkezési jogai érvényesülésének teljeskörű biztosítása, valamint a személyes adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás nyújtása.
Adatkezelő a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság elvét szem előtt tartva kezeli az Ön adatait, amely alapelvek érvényre juttatására maradéktalanul kötelezi munkavállalóit és személyzetét.
A célhoz kötött adatkezelés elve érvényre jut a lentiekben kifejtett, meghatározott és egyértelmű célokból történő adatkezelés során, míg az adattakarékosság azt jelenti, hogy Adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amely a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges, ezt is a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, azaz kizárólag csak a feltétlenül szükséges ideig.
Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a lentiekben meghatározott időtartam vagy időtartam meghatározásának szempontjai leteltét követően Adatkezelő az Ön személyes adatait visszavonhatatlanul megsemmisíti, és kizárólag statisztikai elemzések és számítások elkészítése érdekében, a fejlesztését célzó olyan adatokat tart meg, amely a továbbiakban Önnel semmilyen formában nem hozható összefüggésbe, amelyek alapján Ön már egyáltalán nem beazonosítható.

IV. Adatkezelésünk jogszerűsége – alkalmazott jogalapok a GDPR 6. cikkének megfelelően:

1./ Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: a Látogató/Vásárló hozzájárulása, amely önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelműen engedélyezi Adatkezelő számára az őt érintő személyes adatok kezelését;

2./ Szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés: olyan szerződés teljesítése, amelyben a Látogató/Vásárló az egyik fél;

3./ Jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése);

4./ Jogos érdek érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; Ezen jogalap alkalmazásának feltételeit Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzata tartalmazza, így külön részletezi az érdekmérlegelési- tesztnél figyelembe vett körülményeket és az alkalmazott eljárást.

5./ Az Elker. törvény 13/A. § -ában meghatározottak alapján történő adatkezelés: amely szerint Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti Látogató/ Vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcímét. Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

V. Adatvagyon térkép

A következőkben tájékoztatjuk Önt az általunk kezelt személyes adatainak köréről és az adatkezelés jogszerűségéről, valamint célhoz kötött felhasználásáról:

Honlapunkat az érintettek két csoportra osztható körben látogathatják és vehetik igénybe a webáruház szolgáltatásainkat, amely esetekben a kezelt és nyilvántartott személyes adatok körét az alábbiakban közöljük:

1. felhasználói kör – látogatói státusz:
Amennyiben Ön honlapunkon böngészik és információt gyűjt, úgy látogatói státuszban veszi igénybe honlapszolgáltatásunkat (a továbbiakban: „Látogató”) egészen azon pontig, amíg nem regisztrál oldalunkon. Látogatóként Önre vonatkozó semmilyen személyes adat, amely alapján Ön beazonosítható nem kerül a birtokunkba, illetve ezen esetben adatokat Önről nem tárolunk. Mindazonáltal látogatásakor egy technikai azonosítót, úgynevezett sütit/ cookie-t hozunk létre, amely azonban nem Önhöz kötődő információkat gyűjt, hanem arról a számítógépre vonatkozó felhasználási szokásokról közvetít információkat a részünkre, amelyről Ön éppen bejelentkezett. Tehát a számítógépen megnyitott oldalak, és kattintásairól kapunk információkat, azonban ezeket nem Önhöz, hanem kizárólag az Ön által adott pillanatban használt számítógéphez kötjük. A cookie arra szolgál, hogy kényelmesebbé, hatékonyabbá és élvezhetőbbé tegye a honlapunk használatát, valamint személyre szóló kiemelt ajánlatokat, reklámokat közöljünk Önnel. A technikai azonosító létrehozásához nem Ön adja meg számunkra a szükséges adatokat, hanem a fentiek figyelembevételével, mi gyűjtjük azokat a honlap használata során, az adatcsere voltaképpen a számítógépek közötti kommunikáció során automatikusan valósul meg.
A cookie használatának jogalapja az Ön hozzájárulása, hiszen az oldal látogatásakor a felugró ablakon az „elfogadom” gombra kattintva Ön megadja a hozzájárulását az előbbiek jogszerű alkalmazásához. A cookie-t azonban Ön törölheti is a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében ezek alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség, amelyet ily módon hozzájárulásának visszavonásaként tekintünk.

2. felhasználói kör- vásárlói státusz:
Amennyiben Ön weboldalunkon közzétett webáruházban vásárolni szeretne, úgy azt az oldalon történő regisztrációt követően teheti meg a személyes adatainak megadásával.
A jelen pont alapján kezelt adatokra vonatkozó részletes tájékoztatást, táblázatot kérjük, részletesen áttekinteni szíveskedjen:
 

Regisztrált látogató, vásárló nyilvántartott adatai:

Adatkategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

 

Adatkezelés jogszerűsége

(jogalapok)

Adatkezelés időtartama

 

1. vezetéknév és keresztnév

Vásárló által megadva

Vásárló regisztrációja, azonosítása

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

regisztráció törléséig

kommunikáció biztosítása

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

szerződés megszűnéséig

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

szerződés megszűnéséig

szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és jogi kötelezettség teljesítése (IV. 3./)

a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig

esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése

Jogos érdek (IV.4./)

elévülési idő elteltéig

2. születési év

(tekintettel arra, hogy 18. év alatti személyek nem vásárolhatnak alkohol tartalmú terméket)

Vásárló által megadva

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

szerződés megszűnéséig

Vásárló regisztrációja, azonosítása

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

regisztráció törléséig

esetleges szabálysértés és bűncselekmény elkövetésének megelőzése céljából

Jogos érdek (IV.4./) és jogi kötelezettség teljesítése (IV.3./)

elévülési idő elteltéig

3. email cím

Vásárló által megadva

1. pont szerint

1. pont szerint

1. pont szerint, azzal, hogy vásárló azonosítása, regisztrációja esetén – ahol a regisztráció törléséig tart az adatkezelés – valamennyi esetben a szerződés megszűnéséig

4. jelszó

Vásárló által megadva

Vásárló regisztrációja, azonosítása

mindkét esetben Szerződés teljesítése (IV.2./ pont)

a szerződés megszűnése, valamint a regisztráció törléséig

Kommunikáció érdekében

5. számlázási cím (ország, város,

Vásárló által megadva

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

szerződés megszűnéséig

esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése

Jogos érdek (IV.4./)

elévülési idő elteltéig

6. a vásárlás összege és a megvásárolt termékek megjelölése, valamint mennyisége

Vásárló által megadva

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

szerződés megszűnéséig

szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont), Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) és jogi kötelezettség teljesítése (IV. 3./)

a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig

esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése

 

elévülési idő elteltéig


Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a webáruházunkban történő vásárlás érdekében a fenti táblázatban szereplő adatok megadása a szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezen adatok a szerződéskötés előfeltételei, így megadásuk kötelező. A fenti személyes adatok hiányában nem áll módunkban Önnel szerződést kötni.

 
VI. Adatkezelő és adatfeldolgozók
A.) Adatkezelő:

Az V. pontban meghatározott személyes adatait cégünk, mint Adatkezelő kezeli:

MONARCHIA Borkereskedelmi Kft.
cégadatok: cégjegyzékszáma: 10-09-022656, székhelye: 3300 Eger, Verőszala u. 62., adószáma: 11175030-2-10,
képviseli: Szalay Dorottya ügyvezető
(tel.száma: +36 (1) 337-0604, email címe: info@monarchiaborok.hu)

Cégünk ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Email cím: info@monarchiaborok.hu
Tel.szám: +36 (1) 337-0604

Tájékoztatjuk, hogy az V. pontban meghatározott adataihoz Adatkezelő és annak munkavállalói férnek hozzá, amely adatkezelést belső adatvédelmi szabályzat rögzít, amely cégünk valamennyi munkavállalójára kötelező erővel bír.

 B.) Adatfeldolgozók:

Az V. pontban meghatározott személyes adatait cégünk az alábbi vállalkozásoknak továbbítja, illetve ezen vállalkozások az alábbi célok érdekében férnek hozzá az általunk nyilvántartott azon adataihoz, amelyek a cél eléréséhez feltétlenül szükségesek:

Mimóza Kommunikációs Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-465357, székhelye:
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1. em., adószáma:12096530-2-41), aki cégünk honlapjának eseti fejlesztéseit, karbantartását végzi.
Pirín Informatikai és Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-728005, székhelye:
1193 Budapest, Könyvkötő utca 49., adószáma: 13295969-2-43), amely webáruházunkat webszerverén keresztül üzemelteti.
MONARCHIA Borkereskedelmi Kft. (cégjegyzékszáma: 10-09-022656, székhelye: 3300 Eger, Verőszala u. 62.,
adószáma: 11175030-2-10), aki az elektronikus számlát az Ön részére kiállítja és azt a megadott email címére elektronikus úton vagy számlázási címére papír alapon megküldi.
OTP Bank (cégjegyzékszáma: 01-10-041585, székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., adószáma: 10537914-4-44), amely az online bankkártyás fizetést bonyolítja le.
MONARCHIA Borkereskedelmi Kft. (cégjegyzékszáma:10-09-022656, székhelye: 3300 Eger, Verőszala u. 62., adószáma: 11175030-2-10), amely az Ön által megvásárolt terméket Budapesten szállítja ki.

TNT Express Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 0109068137, székhelye: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép., adószám:10376166244)  Budapest vonzáskörzetén kívüli címre és vidékre kiszállítja.

Hatos Kft. könyvelő iroda, amely cégünk könyvelését végzi.

A fent megjelölt valamennyi szolgáltatóval adatfeldolgozói szerződést kötünk, amelyben adatfeldolgozók garanciát vállalnak és nyújtanak személyes adatainak védelmére, azonban cégünk nem szavatol és felelősségét kifejezetten kizárja az adatfeldolgozóknál meglévő jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi szabályok megléte, betartása és végrehajtása tekintetében.

VII. Email marketing joga – hírlevelek
Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon a vezeték és keresztnevének, valamint születési dátuma és email címének megadásával feliratkozhat az általunk időközönként megküldött hírlevelekre, amelyek reklámot, ajánlatokat és egyéb információkat tartalmaznak, így biztosítva, hogy mielőbb értesüljön a termékeinkkel és általunk nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatos friss információkról. Ezen pontban meghatározott személyes adatai kezelésének jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, tekintettel arra, hogy közvetlen üzletszerzés céljából az előbbiek alapján megillet minket az email marketing joga. A hírleveleket Ön a fenti adatok megadásával, és a „feliratkozom” gombra való kattintással igényelheti. Születési évének megadása és általunk történő kezelése továbbá jogi kötelezettség teljesítésen is alapszik, hiszen 18. éves kor alatt nem értékesthetünk és küldhetünk alkohol tartalmú italokat, illetve azokra vonatkozó ajánlatot. Az ilyen formában megkapott adatait Adatkezelő által használt hírlevélszolgáltatás működéséig kezeljük, azonban amennyiben Ön ez ellen tiltakozik, és a GDPR-ben meghatározott feltételek fennállnak, úgy jelen pontban meghatározott személyes adatait töröljük, és a továbbiakban az Ön részére nem küldünk hírleveleket.  Tájékoztatjuk, hogy valamennyi jelen pontban meghatározott személyes adat megadása kötelező a hírlevélszolgáltatásunk igénybevétele esetén, ellenkező esetben nem áll módunkban hírleveleket küldeni az Ön részére.  

VIII. Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen tőlünk arról, hogy adatait mely célból kezeljük, mely adatkategóriába tartoznak ezek, címzettek kategóriáiról, azaz azokról akikkel személyes adatait közöljük vagy közölni fogjuk – ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket -, az adatok tárolásának időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól. Az általunk kezelt adatairól egyszeri díjmentes másolatot kérhet, míg a további másolatok kérése esetén díjat számítunk fel.
Helyesbítés, törléshez való jog (az elfeledtetés joga): Ön bármikor jogosult, hogy Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kijavítását, módosítását, kiegészítését kérni, amennyiben észleli, hogy azok rögzítése nem megfelelő vagy azokban változás következett be. Ezen kérelemnek annak beérkezését követően cégünk késedelem nélkül köteles eleget tenni. Az adatok törlését a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti tőlünk, amelyet végrehajtunk amennyiben a GDPR 17. cikkében foglalt feltételek fennállása megállapítható. Ilyen esetben adatait végérvényesen, visszavonhatatlanul töröljük nyilvántartásainkból.
Adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben kérheti, hogy korlátozzuk adatkezelését.
Az előbbiekben meghatározott jogokkal kapcsolatban tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti tartalmú kérelmek esetén valamennyi olyan címzettet, akikkel korábban személyes adatait közöltük, tájékoztatunk ezen műveletekről, amennyiben az aránytalan nehézségbe nem ütközik.
Adathordozhatósághoz való jog: A GDPR. 20. cikke alapján kérheti, hogy hozzájárulásán vagy szerződés teljesítése jogcímen kezelt személyes adatait Ön részére kiadjuk, vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek az Ön kérésére közvetlenül továbbítsuk.
Tiltakozáshoz való jog: Olyan adatainak kezelése ellen, amelynek jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, Ön bármikor tiltakozhat.
Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben adatkezelésünk az Ön által megadott hozzájáruláson alapul, Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulását visszavonni. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a visszavonás nem visszamenőleges hatályú, így az azt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti. Panasz tételi jog: Amennyiben adatainak jogszabályellenes kezelését észleli, illetve Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem éri, jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni vagy az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítani.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlapja: https://naih.hu/

IX. Adatbiztonság biztosítása
Amennyiben adatvédelmi incidensről tudomást szerzünk, ezen körülményt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 h-án belül bejelentjük a VIII. pontban megnevezett felügyeleti hatóságnak. Ha megállapítjuk, hogy az adatvédelmi incidens válószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, úgy legkésőbb 72 h-án belül Önt is értesítjük erről.
Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezünk, valamint olyan intézkedéseket eszközölünk, és tartunk fenn, amelyek a fentiekben ismertetettekkel az Ön személyes adatainak biztonságos kezelését biztosítják mind szervezési, mind technikai rendszereinkben.

 

Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruház
Adatvédelmi Nyilatkozata (érvényes 2018.05.25.)

 A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat irányadó a Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruház látogatására, igénybe vételére, a vásárlóink által áruházunkhoz eljuttatott személyes adatok kezelésére. Ettől Áruházunk csak kivételes esetben, külön megállapodás alapján térhet el.

Vásárlóink adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásokra jogszabályok és más szabályozások áruházunk Adatvédelmi Nyilatkozat aloldalán érhetőek el.

Áruházunk törekszik a megfelelő minőség biztosítására, lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására. Áruházunk a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben felmerülő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Áruházunkban – akárcsak a hagyományos üzletekben – alkoholt csak a 18. életévüket betöltött felhasználók vásárolhatnak. A születési dátumról a rendeléshez szükséges regisztráció során nyilatkozni kell.

Adatkezelési alapelvek

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. számára kiemelt jelentőségű szempont a szolgáltatásainak igénybevevői által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályoknak és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, felhasználása  védelme, látogatók információs önrendelkezési jogának, számukra a biztonságos internetezési lehetőségek biztosítása,.. A Monarchia Borkereskedelmi Kft. elkötelezi magát a mindezek biztosításához szükséges intézkedések megtétele, és olyan gyakorlat kialakítása mellett, ideértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amely a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel.

Hatályos jogszabályok, ajánlások:

o a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; 

o az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

o az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. Fejezetének rendelkezései; 

o az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet; 

o az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

o a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

 

Személyes adat

Bármely meghatározott természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat

- a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország

Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

Cookie

Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. 

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleiket és ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítást azért tartják indokoltnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudjanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálják ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket. 

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Webáruházunk látogatóinak személyes adatai

Webáruházunk személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Az oldal látogatásakor csak technikai azonosítót, cookie-t használunk, ami csak az Ön áruházunkban való látogatását teszi kényelmesebbé.

Webáruházunk látogatói szolgáltatásainkat önkéntesen használják, a regisztráció által hozzáéférhető további szolgáltatásokat önként veszik igénybe. 

Személyes adatot csak a webáruházban történő vásárláshoz szükséges regisztráció során kérünk el és őrzünk meg elektronikus formában; ilyen esetben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak megadásáról.

A fentiek szerint rögzített adatokat felhasználhatjuk: 

- a webáruházunktól igénybevett szolgáltatások körében, 

- a webáruházunkból rendelt termékek kiszámlázásához, 

- a megrendelt áruk kiszállításához, 

- akcióinkról, ajánlatainkról való tájékoztatáshoz, az Önt feltehetően érdeklő tartalmak Önhöz való eljuttatásához.

Látogatóinknak a webáruházunkban rögzített személyes adataihoz kizárólag jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése körében biztosítunk hozzáférést, azokhoz harmadik személy részére nem engedünk hozzáférést, azokat harmadik személynek nem engedjük át, azokat nem hasznosítjuk, azokkal egyéb módon nem rendelkezünk. Az elektronikus kereskedelemben részvevők (eladók, beszállítók, és mások) a személyes adatok köréből kizárólag az Ön által megvásárolt termék vagy szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben férnek hozzá. A szolgáltatásaink fejlesztését célzó, a felhasználó adataiból készített statisztikai célú elemzésekből a felhasználók személye nem azonosítható.

Személyes adatok törlése

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. a webáruház lehetővé teszi felhasználóinak, hogy saját adataikat módosítsák illetve azok törlését kérjék a webáruház felhasználói adatbázisából. 

Az adattörlésre vonatkozó kérelem a nap bármely szakában a webáruház rendszerén keresztül elindítható. Ebben az esetben minden olyan adat törlésre kerül adatbázisunkból, amely alkalmas a felhasználó személyének azonosítására.

Külső oldalra mutató linkek

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruházán elhelyezett külső oldalakra mutató linkeken elérhető – idegen - tartalmakkal, szolgáltatásokkal, adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felelősséget nem vállal. A külső oldalra mutató linkek a jobb tájékoztatást és szolgáltatást szolgálják, és nem jelentik a külső linken elérhető tartalom támogatását, a szolgáltatások elismerését.

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruházának tartalmát és annak formai megjelenési elemeit a szerző jogi törvény védi. A tartalom felhasználása csak a forrás megjelölésével, továbbközlése a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ha bármilyen kérdése merül fel az adatok kezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére.

Monarchia Borkereskedelmi Kft. 

1052 Budapest, Haris köz 2.

Tel.: +36 1 337-06-04

E-mail: info@monarchiaborok.hu  

A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint a Monarchia Borkereskedelmi Kft. (Cg:10-09-022-656, adószám: 11175030-2-10) C/002 054/2002 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruházát az Pirín Informatikai és Kereskedelmi Kft. üzemelteti webszerverén. Az üzemeltető adatok kezelését, feldolgozását nem végzi.

Széchenyi 2020