Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruház
Adatvédelmi Nyilatkozata

 A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat irányadó a Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruház látogatására, igénybe vételére, a vásárlóink által áruházunkhoz eljuttatott személyes adatok kezelésére. Ettől Áruházunk csak kivételes esetben, külön megállapodás alapján térhet el.

Vásárlóink adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásokra jogszabályok és más szabályozások áruházunk Adatvédelmi Nyilatkozat aloldalán érhetőek el.

Áruházunk törekszik a megfelelő minőség biztosítására, lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására. Áruházunk a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben felmerülő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Áruházunkban – akárcsak a hagyományos üzletekben – alkoholt csak a 18. életévüket betöltött felhasználók vásárolhatnak. A születési dátumról a rendeléshez szükséges regisztráció során nyilatkozni kell.

Adatkezelési alapelvek

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. számára kiemelt jelentőségű szempont a szolgáltatásainak igénybevevői által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályoknak és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, felhasználása  védelme, látogatók információs önrendelkezési jogának, számukra a biztonságos internetezési lehetőségek biztosítása,.. A Monarchia Borkereskedelmi Kft. elkötelezi magát a mindezek biztosításához szükséges intézkedések megtétele, és olyan gyakorlat kialakítása mellett, ideértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amely a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel.

Hatályos jogszabályok, ajánlások:

o a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; 

o az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

o az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. Fejezetének rendelkezései; 

o az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet; 

o az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

o a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

 

Személyes adat

Bármely meghatározott természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat

- a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország

Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

Cookie

Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. 

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleiket és ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítást azért tartják indokoltnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudjanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálják ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket. 

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Webáruházunk látogatóinak személyes adatai

Webáruházunk személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Az oldal látogatásakor csak technikai azonosítót, cookie-t használunk, ami csak az Ön áruházunkban való látogatását teszi kényelmesebbé.

Webáruházunk látogatói szolgáltatásainkat önkéntesen használják, a regisztráció által hozzáéférhető további szolgáltatásokat önként veszik igénybe. 

Személyes adatot csak a webáruházban történő vásárláshoz szükséges regisztráció során kérünk el és őrzünk meg elektronikus formában; ilyen esetben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak megadásáról.

A fentiek szerint rögzített adatokat felhasználhatjuk: 

- a webáruházunktól igénybevett szolgáltatások körében, 

- a webáruházunkból rendelt termékek kiszámlázásához, 

- a megrendelt áruk kiszállításához, 

- akcióinkról, ajánlatainkról való tájékoztatáshoz, az Önt feltehetően érdeklő tartalmak Önhöz való eljuttatásához.

Látogatóinknak a webáruházunkban rögzített személyes adataihoz kizárólag jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése körében biztosítunk hozzáférést, azokhoz harmadik személy részére nem engedünk hozzáférést, azokat harmadik személynek nem engedjük át, azokat nem hasznosítjuk, azokkal egyéb módon nem rendelkezünk. Az elektronikus kereskedelemben részvevők (eladók, beszállítók, és mások) a személyes adatok köréből kizárólag az Ön által megvásárolt termék vagy szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben férnek hozzá. A szolgáltatásaink fejlesztését célzó, a felhasználó adataiból készített statisztikai célú elemzésekből a felhasználók személye nem azonosítható.

Személyes adatok törlése

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. a webáruház lehetővé teszi felhasználóinak, hogy saját adataikat módosítsák illetve azok törlését kérjék a webáruház felhasználói adatbázisából. 

Az adattörlésre vonatkozó kérelem a nap bármely szakában a webáruház rendszerén keresztül elindítható. Ebben az esetben minden olyan adat törlésre kerül adatbázisunkból, amely alkalmas a felhasználó személyének azonosítására.

Külső oldalra mutató linkek

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruházán elhelyezett külső oldalakra mutató linkeken elérhető – idegen - tartalmakkal, szolgáltatásokkal, adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felelősséget nem vállal. A külső oldalra mutató linkek a jobb tájékoztatást és szolgáltatást szolgálják, és nem jelentik a külső linken elérhető tartalom támogatását, a szolgáltatások elismerését.

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruházának tartalmát és annak formai megjelenési elemeit a szerző jogi törvény védi. A tartalom felhasználása csak a forrás megjelölésével, továbbközlése a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ha bármilyen kérdése merül fel az adatok kezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére.

Monarchia Borkereskedelmi Kft. 

1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. 

Tel.: +36 1 456 9898 

E-mail: info@monarchiaborok.hu  

A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint a Monarchia Borkereskedelmi Kft. (Cg:10-09-022-656, adószám: 11175030-2-10) C/002 054/2002 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban

A Monarchia Borkereskedelmi Kft. webáruházát az Pirín Informatikai és Kereskedelmi Kft. üzemelteti webszerverén. Az üzemeltető adatok kezelését, feldolgozását nem végzi.